Thủ tướng làm việc có Tổ giải đáp kinh tế sáng ngày 29-7 – Ảnh: CP