Các doanh nghiệp ra mắt về khả năng hợp tác trở thành nhà cung ứng cho Samsung – Ảnh. N.AN