Đập chặn dòng của thủy điện Za Hung (Quảng Nam) – Ảnh: ĐĂNG NAM