Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo Cục Hải quan TP.HCM tạo điều kiện cho công ty thông quan hàng hóa – Ảnh: TỰ TRUNG